Városi költségvetés 2016. (részletek)

Közzétéve ekkor: 2016 február 26. 9:48
aszhirportal.hu

aszhirportal.hu

Az önkormányzati törvény 2013-tól jelentősen szűkítette a települési önkormányzatok feladatkörét. Akkortól a feladatok egy részét az állam közvetlenül látja el, az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került, az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselőtestületi hatáskörbe tartoznak.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatotokat továbbra is törvény írja elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. A törvény szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

–  településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, helyi közutak fenntartása, stb.),

–   óvodai ellátás,

–   szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,

–   egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,

     környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),

–   kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),

–   helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés,

     -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), köztisztaság

–   hulladékgazdálkodás,

  lakás- és helyiséggazdálkodás,   – honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,  – közreműködés a település

közbiztonságának biztosításában,  – helyi közfoglalkoztatás,   – sport, ifjúsági ügyek

   nemzetiségi ügyek,  – helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,  – helyi közlekedés

biztosítása, – kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi

árusításának biztosítása

A helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe, az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

Csökkenő bevételek, csökkenő kiadások

A 2016. évi költségvetési bevételi források előirányzata 3.381.555.ezer Ft , mely 17,21%-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzaténál. A csökkenést legnagyobb mértékben az okozta, hogy az EU-s-pályázatok befejezését követően a támogatások az előző évihez képest csökkentek,  s a helyi adóbevételek a tervezett előirányzata is 39 millió Ft-tal kevesebb  az előző évihez képest.

Az önkormányzat a megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgálja, mert rendkívül fontos a költségvetés külső forrásokkal való bővítése.

A működési célú kiadások az önkormányzat tervezett bevételének a 88,57 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (településfejlesztésre) csupán a tervezett források 11,43 %-a fordítható.

A 2016. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 3.352.875.ezer Ft, mely 15,8 %-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzatnál.

Az önkormányzati bevételek lakosságot leginkább érintő tétele az un. közhatalmi bevételek, a helyi adók. Ezek változatlanok maradtak az elmúlt években bevezetettekhez képest. Nem változtak az adómértékek sem,  és megmaradtak az önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmények is.

1. Az építményadóból származó bevételek a 2015. január 1-től a sávos mértékek hatására 2015-ben 2.000 ezer forinttal több bevétel eredményeztek, ezért 2016-ra 62.000 ezer forintos bevétel lett az előirányzat.

2. A magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó önkormányzati rendelet változatlan maradt. Városunkban magas a lakatlan ingatlanok aránya, melyek adója 50% kedvezménnyel kerül előírásra, illetve folyamatosan növekszik a 70. év feletti adóalanyok száma is, akik szintén adókedvezményben részesülnek. A tapasztalok szerint a lakatlan ingatlanok száma folyamatosan emelkedik. A 2016. költségvetési évben kommunális adóból 75.000 ezer forint bevétellel számol az önkormányzat.

3. Az iparűzési adóból származó bevétel 2015-ben elmaradt az előirányzott összegtől, amit a városunkban folytatott állami beruházásokból remélt adóbevétel alacsonyabb összegének tudhatunk be. Az adónemből várható bevétel 680 000 ezer forint.

4. A talajterhelési díjat és annak mértékét törvény írja elő. A környezetterhelési díjról szóló törvény 2012. február 01.-től a korábbi mérték tízszeresére emelte a kibocsátók fizetési kötelezettségét. A magas összeg ösztönözte az arra képes kibocsátókat a szennyvízcsatorna-rendszerre való rákötésre. Az előző években bevezetett kedvezmények, a 2016. évben esedékes díjfizetéseknél is biztosítva vannak. Továbbra is a korábbi szinten 4.000 ezer forintban lehet számítani talajterhelési díj bevételre

5. Pótlékok, bírságok címén az elmúlt évi tényadatok figyelembe véve, 17.000 ezer forint bevétellel lehet számolni.

6. A gépjárműadó központi adó, melyből a hatályos rendelkezések szerint a beszedett összeg 40 %-a önkormányzati bevételként tervezhető. 2015. évben ebből 45.000 ezer forintra számított az önkormányzat, s a tényleges bevétel a terv szerint alakult. Lényeges változásokra nem lehet számítani 2016. évben sem, ezért a gépjárműadó tervezett bevétele 2016-ban is 45.000 ezer forint maradt.

Az intézményi bevételek között szerepelnek a bérleti díjak, a mezőőri hozzájárulás, közterület használat, strand- bevételek, az általános forgalmi adó visszatérülés, a termál hő hasznosításából, a továbbszámlázott szolgáltatások értékéből származó bevételek.

A tulajdonosi bevételekből származó bevételek az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek, köztük a Fecskeház, Nyugdíjasház lakásainak, önkormányzati lakások, egyéb helyiségek, egyéb önkormányzati vagyon bérleti díjai.

A kiadások lakosságot leginkább érintő tétele  a szociális és gyermekjóléti ellátások. Ezeket az önkormányzat a korábbi évek tapasztalatai alapján tervezte.

1. Települési támogatás

a) Rendkívüli települési támogatás: Gyermekes családok részére adott támogatás várhatóan 600 családot érint, összege 10.000-Ft családonként, felnőttek részére adott támogatás 400 főt érint évente átlagosan összege 5.000-Ft/fő.

b) Lakhatással kapcsolatos támogatás: Lakásfenntartási költségek viseléséhez nyújtott támogatás, összege 30.000-Ft háztartásonként. A tervezet 800 esettel számol.

c) Gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott támogatás: Gyógyszerköltségekhez adott támogatásnál a tervezet 30 fővel számol. A támogatás összege 36.000-Ft jogosultanként.

d) Temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatás, összege 40.000-Ft jogosultakként. A költségvetésben 109 jogosult szerepel.

2. Köztemetés olyan kötelező kategória, melyet törvény alapján kötelező nyújtani. Összegét lényegében nem lehet befolyásolni. A korábbi évek tapasztalatai alapján az előirányzott összeg 1.580 eFt.

3. A Krízis segély, polgármesteri segélykeret, olyan ellátás, amely lehetőséget teremthet sok olyan helyzet megoldására, amelyre a szociális ellátórendszer nincs felkészülve. Fenntartása szükséges. Címzett normatíva nem fedezi az ellátást. Az előirányzott összeg 5.000 eFt.

4. A karácsonyi csomag régi hagyomány, amelyet természetesen továbbra is szeretne az önkormányzat folytatni. A tervezett kiadási összeg 3.150 eFt. Évről évre nő a 80. életévüket betöltött lakosok száma. Címzett normatíva nem fedezi az ellátást.

Beruházások és felújítások

Bár az összes bevétel csupán bő 11%-a fordítható településfejlesztésre, az elmúlt évekhez képest 2016-ban több felhalmozási, és felújítási feladattal számol az önkormányzat. Most még nem jelennek meg a költségvetésben az EU-s támogatásokkal megvalósuló fejlesztések, mivel 2015. december végén, és 2016. év elején jelentek, és jelennek meg a pályázati felhívások, amelyekre az önkormányzat tud pályázni, így ezen projektek megvalósítására és a költségvetésbe való szerepeltetésére év közben, a támogatási döntést követően kerül sor.

Beruházási kiadások

1. Rendezési terv módosítás

Szükséges a jelenlegi rendezési terv módosítása a szennyvíz projekthez és az önkormányzat M4-hez kapcsolódó gazdaságélénkítést szolgáló útfejlesztéshez, illetve a már induló EU-s projektekhez. A tervezett keret – 12.000 e Ft – ezeknek is biztosít fedezetet.

2. Iparvágány rekonstrukció

Az ún. „REWOS” iparvágány a vasútállomásról kiágazó és a volt VEGYTEK telephelyig vezető sajáthasználatú vasút felújítására került sor az elmúlt évben, de egy számla kifizetésére ez év elején került sor. Ezen összeg 559 e Ft.

3. Pánthy úti csapadékvíz átemelő építése

A vasútfejlesztés miatt a szennyvízelvezetésre  fejlesztést kellett végrehajtani. A kiépítését a vasúti aluljáró építésével együtt lehetett megoldani, így az elmúlt időszakban elhelyezésre került a nyomóvezeték. Ebben az évben kell megvalósítani az átemelőt és a Kisfaludy utcában a csapadékvíz-elvezető rendszer átépítését. Ehhez a tervek szerint 8.517 e Ft szükséges.

4. Ingatlan vásárlás (M4 építéshez kapcsolódó)

2013. év végén döntött az Önkormányzat több ingatlan megvásárlásáról szennyvíz kötelezettségünk teljesítéséhez, és az M4-es úthoz kapcsolódó ipari területeket feltáró út építéshez. Több ingatlan esetében a határozatban jelzett adásvételre vagy helyette a kisajátításra már sor került, de az eljárások még nem záródtak le, így az áthúzódó kötelezettségekre 4.422 Ft-ot kellett elkülöníteni..

5. Műfüves pálya létesítése sportpályán

Az Önkormányzat tavaly döntött műfüves pálya létesítéséről a sportpályán. Ehhez 9.754 e Ft szükséges önerő lett tervezve

6. Kerékpárút építéstervezési költség T.miklós-Fegyvernek szakasz

A 2008.évben készült tervekből az egyik szakasz (Ipari Parkba vezető szakasz) megépítésére sor került. A második szakasz a kerékpárút hálózat fejlesztésben a szakállasi leágazástól – meglévő kerékpárúthoz csatlakozva – Fegyvernek belterületig vezető szakasz, amelynek az engedélyezése, a terv felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van. Ezen költségekre 105 eFt az előirányzat.

7. Térségi feladatellátását biztosító városi tanuszoda megvalósítása

Az elmúlt évben a tanuszoda tervei elkészültek, és elindult a közbeszerzési eljárás. Ezzel párhuzamosan tisztázódik az Önkormányzat által biztosítandó fejlesztések köre, és a várható kiadások is egyre pontosabban becsülhetőek, megismerhetőek. Várhatóan ez év elején a kivitelezés is elindulhat, és ezzel párhuzamosan kell megvalósítani az önkormányzatot terhelő feladatokat, így például közműcsatlakozásokat, parkoló- és kerítésépítést, stb. Erre 32.245 e Ft szerepel a tervekben.

8. Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 db kamera)

A vasútállomás építését követően a megújult területeket használó lakosok egyre gyakrabban panaszolják, hogy az állomás környékének közbiztonsága nem megfelelő, gyakori a kerékpárlopás, és egyéb cselekmények, amelyek megelőzésére a városi kamera hálózathoz csatlakózó újabb kamerákat helyeznek el a vasútállomás környékén, ezzel javítva a körzet közbiztonságát.Erre szánt összeg 2.000 e Ft

9. Strandüzemeltetéshez eszközpótlásra és megfigyelő rendszer kiépítésére 936 e Ft.

10. Közvilágítás kiépítése

Lakossági igény kielégítésére az Alkotás – Deák Ferenc utcák kereszteződésében egy, Surjányban két közvilágítási lámpatest felszerelésére kerül sor. Surjányban a két lámpatesthez még a közvilágítási hálózat fejlesztésére is szükség van. Erre 1.670 e Ft lett beütemezve

11. Herman Ottó utcában 6 állásos parkoló létesítése, útfelújítása

Korábbi években kiépítésre került a Herman Ottó utcai parkban néhány parkoló. Ez a parkoló egy korábbi pályázatos terv részeként valósult meg. A forgalomba helyezési eljárás keretében a hatóság hívta fel a figyelmet, hogy ezeket a parkolókat addig nem tudja forgalomba helyezni, ameddig a további 6 állásos parkoló az óvoda oldalában nem épül meg az eredeti terv szerint. Ehhez kapcsolódik a Herman Ottó utca első szakaszának (Táncsics – Kölcsey utcák között) felújítása is, mivel ezen parkolók építésével az út keresztmetszete csökkenne, így szükséges a szakasz teljes újra szőnyegezése is. A tervezett költség 16.000 e Ft

12. EGYMI 6 db kismotorvásárlás

Az EGYMI több éve jelezte már, hogy a védőnői feladatokhoz kismotor beszerzése lenne szükséges 1.200 e Ft értékben.

13. Személygépkocsi beszerzése VESZ számára 5.000 e Ft-ért

14. Mezőőrség számára gépjárműbeszerzés a mezei őrszolgálat fejlesztése érdekében (3 db). Kiadás 6.000 e Ft

Felújítási kiadások

1. Bottyán János út aszfalt felújítás (4300m2) – 60.000 e Ft

2. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítása, fejlesztése – 57.150 e Ft

3. Ipolyi Arnold Könyvtár színházterem világításkorszerűsítés – 1.950 e Ft

4. Kossuth úti tagóvoda statikai megerősítése – 9.000 e Ft

5. Tulipánkert tagóvoda – statikai megerősítés, burkolatcsere – 1.500 e Ft

6. Kölcsey tornateremben világításkorszerűsítés – 3.500 e Ft

7. Pánthy E. Ált. Iskola tornaterem részleges felújítása – 5.000 e Ft

8. Bercsényi Gimnázium kémia, biológia terem világításkorszerűsítés – 611 e Ft

9. Tagóvoda vizesblokk felújítás (Arany János úti tagóvoda) 5.000 e Ft

10. Vásártér felújítása – 1.500 e Ft

11. Strand, kenping korszerűsítése – 2.500 e Ft

A teljes, részletes 2016. évre szóló költségvetés itt tekinthető meg: http://www.torokszentmiklos.hu/hirek/ktu201602254n

Pásztor


Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés