Önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Közzétéve ekkor: 2015 május 30. 13:10

és ezek megszegésének következményeiről

előterj.Magyarország  Alaptörvénye szabályozza a helyi önkormányzat azon jogát, hogy rendeletet alkothat a helyi közügyek intézése körében, törvényi keretek között, felhatalmazást ad a helyi önkormányzatoknak arra, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés alapvető szabályait és ezen szabályok elmulasztásának jogkövetkezményeit.

A képviselő-testület  élt ezen jogával, május 28-án rendeletet alkotott, amelynek célja, hogy a lakosság nyugalmát zavaró magatartásokat szankcionálni lehessen, amivel ugyanakkor elősegíthető lesz a jogkövető magatartás érvényesülése is.

A rendelet a lehetőséget ad a közösségi együttélés szabályait megszegőkkel szembeni eljárás lefolytatására és bírság kiszabására.

Ha az ügyfél a jogszabálysértést elismeri, úgy a helyszíni bírság ellen nincs helye jogorvoslatnak. Amennyiben az ügyfél nem ismeri el a jogsértést, úgy a hatóság köteles hivatalból megindítani az eljárást és erről az ügyfelet a helyszínen értesíti. A jogszabálysértő magatartás miatt kiszabott közigazgatási bírságot a kötelezettnek a határozatban megszabott határidőben kell megfizetni, amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy a törvény pénzfizetési kötelezettség végrehajtására irányadó szabályokat kell alkalmazni.

A közösségi együttélés szabályait megszegő személlyel szembeni eljárás hivatalból, illetve kérelmére indul.

 ***

Általános rendelkezések:

 A rendelet hatálya kiterjed minden olyan természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Törökszentmiklós város közigazgatási területén a rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.

 A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak számít az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít.

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes személyek esetében 200.000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2.000.000 forintig terjed a közigazgatási bírság kiszabásának határa.

Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.

Fotó: kerthelység

Fotó: kerthelység

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság kiszabására a jegyző, helyszíni bírság kiszabására a polgármesteri hivatal közterület-felügyelője jogosult.

A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó felhívására igazolja.

 Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni,  közigazgatási bírságot pedig csak abban az esetben, ha önálló keresete (jövedelme) vagy vagyona van.

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 15 napon belül a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 10700309-24851305-51100005 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

 ***

 A közösségi együttélés alapvető szabályainak területei:

1, A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az, aki Törökszentmiklós város címerét vagy zászlaját Törökszentmiklós Város Polgármestere által kiadott engedély nélkül, vagy az abban  meghatározottaktól eltérő módon, avagy olyan célból vagy módon használja, amire engedély nem adható.

2, Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterületek tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használatának körében, aki:

mfa fotó

mfa fotó

– az ingatlan előtti/melletti járdát és területet (gyomtalanítás, gaztalanítás, fűvágás, hóeltakarítás, síkosság mentesítés, hulladékmentesítés) nem tartja tisztán, az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát nem takarítja le, vagy olyan anyagot használ, amelyet a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól önkormányzati rendelet tilt.

– a közterületen általa okozott szennyeződést nem szünteti meg,

– közterületen szemetel, a szemétgyűjtő edényzetből a hulladékot kiönti, szétszórja,

– működésképtelen, forgalomból kivont, vagy forgalomban lévő valamennyi típusú gépjárművet, mezőgazdasági gépet, munkagépet közterületen tárol, különösen utak, járdák mentén szilárd burkolattal le nem fedett zöldterületen, valamint kijelölt parkoló helyeken,

– közterületen, zöldfelületen engedély nélkül végez munkálatokat,

– közterületen építési anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározottól eltérő módon és időtartamig tárol,

– közterületen szennyező anyagot úgy szállít, hogy abból a szennyező anyag kihullik, kicsepeg,

– bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál aköz- vagy magánterületet szennyez.

3, Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

– a nem közterületnek számító ingatlan használója, aki a telek aktív zöldterületét nem műveli, nem tartja rendben, ott gyom, gaz, hulladék, roncs gépjármű, használhatatlan gépi alkatrész található,

Fotó: egycseppkert.hu

Fotó: egycseppkert.hu

– az ingatlan használója, aki az elő-, oldal-, és hátsókertben a járda, illetve a szomszédos telek mellett növő, kórokozók és kártevők megtelepedésére alkalmas gazt nem irtotta ki, a járdára kinyúló ágak és bokrok a gyalogosközlekedést zavarja,

– Aki a tömbházas telken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartását, kaszálását, a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosítását a használóként elmulasztotta

– Aki két szomszédos terület, épület közötti kiépített szilárdburkolatú úttal, járdával el nem látott közforgalmi területsáv esetében a tisztántartási kötelezettséget az ingatlan használójaként elmulasztotta

4, Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

– a közterületeket és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeletetésétől eltérő módon ideiglenes úgy használja, hogy arra nem rendelkezik a polgármester által kiadott közterület-használati engedéllyel,

– a zöldterület arra ki nem jelölt részén járművel vagy gyalogosan közlekedik, parkol,

– intenzíven művelt zöldterületen megáll, ráhajt, közlekedik, várakozik, parkol, járművet javít vagy tisztít,

– intenzíven művelt zöldterületen, fokozottan gondozott díszpark táblákkal tiltott területén letelepedik, azon labdázik, vagy egyéb játékot folytat,

– zöldterületen virágot, növényt szed, csonkít, lekaszált füvet, levágott lombot, letört, elszáradt gallyakat, rőzsét, gyökereket, földet és egyéb anyagokat eltulajdonít,

Fotó Tizenhetedik online

Fotó Tizenhetedik online

– a közparkokban, játszó- és sportterületen köztárgyakat rongál, a virágokat, egyéb növények virágzatát és termését szedi és eltulajdonítja, fás szárú növényeket kivág, ágait letöri, levágja. A berendezési tárgyakat elmozdítja, rongálja. A zöldterületi berendezéseket, tárgyakat, fák törzsét hirdetések céljából használja, tüzet rak, tüzet gyújt, legeltet.

–  14 éven felüliként a játszóterek játék felszereléseit használja,

5, Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el aki, avart, kerti és egyéb hulladékot magántulajdonú területen vagy közterületen éget.

6, Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki olyan anyagot helyez el vagy hagy el magánterületen vagy közterületen, amely a levegőt szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat.

7,  Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki közterületen hirdetményt, plakátot nem az e célra rendszeresített helyen helyez el.

8, Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az építményeket, kerítéseket, fákat, támfalat, villanyoszlopot bármilyen felirattal megrongál.

9, Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

Fotó: derecske.hu

Fotó: derecske.hu

– a csapadékvíz elvezető árokba szennyezett vizet belevezet,

– a csapadékvíz elvezető és szikkasztó árkot nem tartja tisztán, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz elvezető árokba szór, beleönt, belevezet.

– a csapadékvízbe, csapadékcsatornába háztartási folyékony hulladékot vezet

– a csapadékvizet szennyvízcsatornába vezeti,

– Törökszentmiklós város területén lévő tóba, élő vízfolyásba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, hulladék lerakásával szennyezi a partjait.

– közterületen járművet mos, olajcserét vagy olyan tevékenységet végez, amely szennyeződést okoz.

10,  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

– a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe,

– a települési szilárd hulladékot nem szabványos gyűjtőedényben, helyezi ki elszállításra,

– a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladékot, építési-bontási törmeléket, termőföldet, szennyezetlen talajt, kőtörmeléket helyez el,

– a gyűjtőedényben a dolgozók testi épségét, a szállító eszközök műszaki állapotát veszélyeztető anyagot vagy folyékony hulladékot helyez el,

– a gyűjtőedény tisztántartásáról, karbantartásáról nem gondoskodik,

– a települési szilárd hulladék tulajdonosa és  a hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigeten a felirattól eltérően helyezi el,

– saját tulajdonú ingatlanon települési szilárd hulladékot halmoz fel,

– a szelektív gyűjtés céljára kihelyezett gyűjtőedényben más hulladékot helyez el,

 Fotó: Monitor

Fotó: Monitor

– a hulladék gyűjtése során nem a megfelelő gondossággal jár el, annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

11, A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokon, helyeken olyan tevékenységet folytat, amellyel azok állapotát közvetlen vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatja vagy veszélyezteti.

12, A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki közterületen szeszesitalt fogyaszt, kiszolgál, árusít.

(A képek illusztrációk.)

Pásztor


Megosztás

4 hozzászólás

 • Sótörő László says:

  Jaj, Istenem ne fárasszuk már egymást!!!! Sok műhó semmiért! Ja húhó, nem mindegy!!!!!!!!!!!! És ki fogja eme veretes jogszabály rendelkezéseit betartatni? Minden jogszabály annyit ér amennyit be tudnak tartatni belőle. Ugyan magyarázza már el valaki annak aki írta ezt, hogy bármit össze firkálni vagy más módon kárt tenni pl. falba az rongálás. Értékhatártól függően vagy szabálysértés vagy bűncselekmény. Ki az a szerencsétlen egy teljesen csatornázott városban aki a jóval 1800 Ft/m3 feletti talajterhelési díj mellett még szivattyúzgatja a szennyvizét. És még tudnám sorolni………

  Inkább megkérdezem a Jobbikos önkormányzattól, hogy a város cigányok lakta részén tükör aszfaltos utat építeni az micsoda????????? Értem én a többi utat azért nem csinálják meg ilyen fullosan mert az adófizetőknek vezetés technikai tanpálya jár a pénzükért. Kerülgessék éjjel-nappal lankadatlan figyelemmel a kátyúkat.

 • Józsi says:

  „”” Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni, közigazgatási bírságot pedig csak abban az esetben, ha önálló keresete (jövedelme) vagy vagyona van. „””
  ????????????
  Szóval ha fiatal korú vét az együtélési szabályok ellen akkor annak nincsenek szankcionálási következményei ????
  Legalább a szülei legyenek felelőségre vonhatók mert ezek szerint nem kellően figyelnek a „” fiatalkorú „” egészséges fejlődésére!!!
  És azt hiszem , REMÉLEM következmény nélkül nem lehet mostmár sem sportos kipufogóval rendelkező kocsival , sem motorkerékpárral őr ült szálguldozásokat csinálni a városban , esztelenül zavarva másoknyugalmát és pihenését!!! Még akkor sem ha a tehetős apuka vette kiscsemetéjének ajándékba a 2-es éretségiért !!!!

 • Babinszki Márta says:

  Hány helyet sorolják fel,ahol az udvarban mindenféle környezetvédelmi engedély nélkül gépjárműveket festenek oldószeres festékkel? Egész pontosan hány táblát találok Törökszentmiklóson kihelyezve fűre lépni tilos felirattal?Egyáltalán hány helyen van füves park kialakítva?Mikor lesz megoldva az un.csarnokaljánál a csapadékvíz elvezetése.A Bethlen út Deák F. út sarkon kinek a feladata a fák legallyalása, hogy ki lehessen látni a biztonságos átkelés hez? Ment már valaki gyalog végig a Bethlen út un.járdás oldalán?Csak úgy kalandvágyból.hány fokos a lejtése a járdának a Táncsics úton ott ahol gyalog,vagy kerékpárral ,rokkant járművel át szeretne menni az ember a zebrán ? Műszakilag ki engedélyezte és vette át ? Név szerint.Dióhéjban ennyi.Meg már mást nincs is kedvem felsorolni.A tulajdonképpeni megoldás az lenne,hogy mindenki mindenkit jelentgessen fel?

 • Fehér Lászĺó says:

  Ez mind nagyon szép hasznos de valaki irástudó látogasson már el az Arany uti ovodához félnégy után ami mocskot hátra marad az nemigen tartozik a fent emlitet szabályokhoz szemét nyomdafestéket nemtürö üvöltözés a Bacsó iskolábol kiszabadult á…,k módjára letépik a fa ágait ha szóváteszik a lakók elvágom anyakad a válasz nemtudom a fizetett közterületesek merre járnak vagy a rend örei a kérdés és a megoldás várat magára?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés