Képviselő-testületi ülés 2015. április 30.

Közzétéve ekkor: 2015 május 2. 10:40

———-Új rendelet a magánszemélyek kommunális adótestület3járól–a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról–a városi kitüntetésekről–táborok támogatása–Kutas Bálint szobráról–R. Tóth Norbert támogatásáról———-

Új rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

A kormányhivatal megvizsgálta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendeletet, és azt jogszabálysértőnek minősítette. Felhívta a képviselő-testületet, hogy a jogszabálysértést 2015. április 30-ig szüntesse meg, és az intézkedéséről legkésőbb a határidő leteltét követő 3 napon belül a Kormányhivatalt értesítse. Az önkormányzat ennek a kötelezettségnek tett eleget akként, hogy a régi, jogsértő rendeletet hatályon kívül helyezte és új rendeletet alkotott a magánszemélyek kommunális adójáról.

Az új rendelet értelmében

(1) Mentes az adó alól:

a) a garázs tulajdonosa, használója,

b) a külterületen lévő építmény tulajdonosa, használója,

c) a Törökszentmiklós, Kertész utca 2. szám alatti nyugdíjasházi lakás bérlője a beköltözés évében, és az azt követő négy évben,

d) a beépítetlen telek tulajdonosa,

e) az építményadó tárgyát képező ingatlan.

(2) Évente 1.800 forint adókedvezmény illeti meg:

a) Óballa, Surjány és Szakállas lakosait.

b) azt az adóalanyt, aki 70. életévét legkésőbb az adóévben betölti.

(3) Évente 4.900 forint adókedvezmény illeti meg a lakatlan lakás tulajdonosát. A kedvezmény kérelemre adható, mely kérelmet a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Adóosztályán kell benyújtani.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben szereplő adókedvezmény az adóalanyt egy ingatlana után illeti meg. Az adómegállapításakor azt a kedvezményt kell alkalmazni, mely reá nézve a legkedvezőbb adót jelenti.

Jelen rendelet alkalmazásában lakatlan a lakás akkor, ha a lakcímnyilvántartás adatai szerint a lakás nem szolgál senkinek sem lakóhelyként, sem tartózkodási helyként, és a lakásban ténylegesen nem lakik senki. A  kedvezményre okot adó körülményeket helyszíni szemlén is vizsgálni kell. Az adókedvezmény a lakatlanság bekövetkezését követő naptári félév első napjától, az időszakra arányosan adható, visszamenőlegesen adókedvezmény nem állapítható meg.

Új rendelet a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

A jogszabályváltozások miatt szükségessé vált a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása.

A rendelet értelmében a Kommunális Szolgáltató Kft. által biztosított szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást minden önálló ingatlan illetve önállóan használt ingatlanrész tulajdonosa, használója, kezelője köteles igénybe venni, kivéve:

– a beépítetlen telek tulajdonosát,

– a lakatlan lakás tulajdonosát,

– azon gazdálkodó szervezeteket, amelyek székhelyén, illetve telephelyén már van magánszemály által megkötött, érvényes közszolgáltatási szerződés és a jegyzőtől, mint kereskedelmi hatóságtól olyan igazolást szerez be, amellyel igazolja, hogy a tevékenységéből nem származik hulladék.

A hulladék gyűjtőedények ürítését hetente legalább egy alkalommal, az alább felsorolt tömbtelkes lakótömbök esetében heti két alkalommal kell végezni: Fáy lakótelep, Táncsics lakótelep, Petőfi lakótelep, Bocskai úti lakótelep, Batthyányi úti lakótelep.

A gyűjtőedényt:

a) szabványos 60, 110, 240 literes edény esetén az ingatlanhasználó

b) szabványos konténer (1100 l, 2,5 m³, 3 m³, 5 m³) esetén a Szolgáltató biztosítja bérleti díj ellenében

c) a családiházas övezetben a szelektív gyűjtéshez szükséges gyűjtőedényt a szolgáltató biztosítja.

60 literes gyűjtőedényt az az ingatlanhasználó használhat, aki egyedül él. Egyedül élőnek az tekinthető, akinek az ingatlanában más személy nem létesített sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet és a háztartásban rajta kívül más személy életvitelszerűen nem tartózkodik.

A 60 literes gyűjtőedény használatát a polgármester erre irányuló kérelem esetén engedélyezi, melyről határozatot hoz.

Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a települési szilárd hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.

A nagydarabos szilárd hulladékok (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, stb.) összegyűjtését szolgáló lomtalanítási akciók és zsákos zöldhulladék begyűjtésének megszervezéséről és lebonyolításáról, évente egy alkalommal (ősszel), valamint a karácsonyfák begyűjtéséről a szolgáltató gondoskodik.

A hulladékot az ingatlanhasználó a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt.

A szolgáltatás díjai is változtak:

kuk

Módosult a város kitüntető díjainak adományozásáról szóló rendelet

A korábbi rendelet szerint a Díszpolgári cím, a Pro Urbe Törökszentmiklós díj és a Törökszentmiklósért Emlékérem adományozására vonatkozó javaslatokat minden évben május 20-ig lehetett benyújtani, a díjak átadására pedig a Szentmiklósi Napokon ünnepélyes keretek között kerül sor.  A módosítás szerint a jövőben a javaslatok benyújtási határideje október 20. lesz, a díjak átadására pedig minden év december 6-án, Szent Miklós Napján – a Város Napján – kerül sor.

Táborok támogatása

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a nyári táborozás támogatására és erdei iskolák támogatására 900.000,- Ft-ot különített el, míg nyári sporttáborok támogatására 600.000,- Ft-os keret áll rendelkezésre.

Az intézmények és az egyesületek támogatási igénye összesen 2.046.500,- Ft. A szervezetek együttesen 563 gyermek táboroztatását szervezik meg.

Mivel a szervezetek által benyújtott támogatási igény meghaladja a szétosztható összeget, így az alábbi táblázatok  szerint javasolta a képviselő-testület a támogatás megítélését. Az egyes táborokra javasolt önkormányzati támogatás mértéke 2.180,- Ft/fő/tábor, a sporttáborok esetében pedig 4.000,- Ft/fő/tábor.

Nyári táborok, erdei iskolák

tábor

Sporttáborok

sporttábor

Kutas Bálint szobor önkormányzati támogatásáról

A Törökszentmiklósi Református Egyházközség elnöklelkésze, Szabó József azzal a kéréssel fordult a klépviselő-testülethez, hogy Törökszentmiklós város egyik neves lelkipásztorának, Kutas Bálintnak a szobrát szeretné a Református templom kertjében elhelyezni, melyhez az önkormányzat anyagi támogatását kérte.

Kutas Bálint 1891-1922-ig volt Törökszentmiklóson lelkipásztor, amely idő alatt rendkívüli figyelemmel és szeretetteljes gondoskodással volt a szegények iránt. Lelkipásztorsága alatt felújították a templomot és az iskolát. Különböző egyesületeket alapított és segítette munkájukat. Kutas Bálint nem csak az egyházközség, hanem a város fejlődése érdekében is végzett szolgálatot. Unokája, Kutas László szobrászművész a család nevében szorgalmazza egy szobor felállítását a templom kertjében, a Kutas Bálintról elnevezett utca mellett.

Kutas László ajándékba készíti el a szobrot, az Egyházközségnek a járulékos költségeket kellene állnia. A kérelmező a tervekben szereplő alkotás járulékos költségeként 1.699.000,- Ft-os összeget jelölt meg, amelyet az egyházközség egyedül nem tud előteremteni, ezért elnöklelkész úr a költségek 50 %-ának, összesen 850.000,- Ft támogatás biztosítását kéri a Képviselő-testülettől.

Az Önkormányzat 2015. évre elfogadott költségvetése ilyen mértékű támogatást nem tesz lehetővé, a képviselők  ezért úgy döntöttek,  a város 500.000,- Ft összegű támogatást tudunk biztosítani.

Rivasz-Tóth Norbert felkészülési támogatása

A Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub azzal a kéréssel fordult önkormányzathoz, hogy az egyesületükben sportoló Rivasz-Tóth Norbert olimpiára való felkészülését anyagilag támogassa.

R. Tóth Norbert a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium 12. osztályos tanulója, a Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub ifjú gerelyhajítója. Kilencszeres magyar válogatott, tizenkétszeres egyéni magyar bajnok, kétszeres magyar csapatbajnok. A Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub keretén belül 2008-ban, 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben a „Legnépszerűbb versenyző” címet, 2009-2014 között minden évben „Jó tanuló-jó sportoló”címet kapott, illetve előző évben harmadszor nyerte el a Vándorserleget. 2009-ben és 2010-ben elnyerte a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye legjobb serdülő sportolója” címet. 2013-ban Törökszentmiklósért Emlékérem díjban részesült. 2013-ban az Ifjúsági Világbajnokságon ezüstérmet szerzett. Pár nappal később a Junior Európa Bajnokságon, nála idősebb korosztályban az előkelő hatodik helyet szerezte meg. A kiváló eredményeken felül két Magyar Csúcs megdöntése is a nevéhez köthető. Említett sportolónk 2014-ben megnyerte a Magyar Atlétikai Szövetség által kiírt Szuper Liga Döntőt 73,73 méteres eredménnyel.

Rivasz-Tóth Norbert a Magyar Atlétikai Szövetség által kiadott 2016-os Olimpiai Keret és a HERAKLÉSZ Program Magyar Válogatott keretének tagja (Junior – Felnőtt korcsoportban egyaránt), mely a szakmai munka eredménye és sikere mellett jelentős kiadással is jár, hiszen az edzőtáborba való utazás, a felszerelések beszerzése és az egyéb utazási költségek a klubot terhelik, annak ellenére, hogy a külföldi edzőtáborok és világversenyek költségeit a Magyar Atlétikai Szövetség állja. Ez évben Junior Európa Bajnokságot rendeznek Svédországban, ahol reményeink szerint újra dobogóra állhat. Idei céljaik között szerepel továbbá, hogy személyében köszönthessük városunk első Felnőtt Világversenyén szereplő sportolóját (Felnőtt Világbajnokság – Kína).

A képviselő-testület mindezeket figyelembe véve a Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klubnak 2015. május 1. – 2015. december 31. között bruttó 50.000,-  Ft/hó eseti támogatást szavazott meg.

Pásztor


Megosztás

1 hozzászólás

  • margo says:

    Rivasz-Tóth Norbertnak gratulálok: Szomorú, hogy végre van egy híres sportolónk és csak ennyi pénzzel támogatja az önkormányzat.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés