Képviselő-testületi ülés 2014. december 22.

Közzétéve ekkor: 2014 december 23. 12:30

———-pályáztatás önkormányzati cégek vezetői tisztségére – programok, rendezvények a szemléletmód változtatásáért – önkormányzati ingatlanok bérbeadása – feljelentés a MÁK-vizsgálat nyomán ———-

testület1 kPataky Csaba, élve díszpolgári jogával, írásbeli interpellációt nyújtott be Markót Imre polgármesterhez. A kérdés arra vonatkozott, mikor ismeri el az önkormányzat dr. Juhász Enikő nyolc éves áldozatos tevékenységét, és a törvény adta lehetőséggel élve, mikor szavaz meg neki a testület plusz háromhavi juttatást, ami az önkormányzatiság létrejötte óta hagyomány. Markót Imre válaszában rámutatott, hogy szokásjogról éppen Juhász Enikő miatt nem lehet beszélni. Míg ugyanis az előkeresett jegyzőkönyvek tanúsága szerint 1998-ban a Szegő Jánost polgármesteri székben követő Bakk Zoltán megszavaztatta elődjének a „prémiumot”, vele kapcsolatban ugyanezt az őt váltó Juhász Enikő már nem tette meg.
Markót Imre megjegyezte azt is, hogy az előző ciklusokban a volt polgármesterrel együtt dolgozó, most is itt ülő képviselőktől várta az erre vonatkozó javaslatot. Ilyen nem érkezett, ő pedig nem érezte magát erre illetékesnek. Válaszát a képviselők nyolc igen és két nem szavazat mellett elfogadták.

Markót Imre nem érezte m,agát illetékesnek

Markót Imre nem érzi magát illetékesnek

Miután a Városellátó Szolgálat vezetőjének, Fehér Petrának a vezetői és közalkalmazotti jogviszonya lemondása folytán a közeljövőben megszűnik, a közalkalmazotti törvény értelmében a tisztség betöltésére pályázatoz kellett kiírni. A képviselő-testület a beérkező pályázatok elbírálásának előkészítése érdekében négy fős bíráló bizottságot hozott létre, amelynek tagjai Fejes Tibor, Révi Attila, Serfőző István és Szabó Péter képviselők lettek.
A Törökszentmiklósi Logisztikai Kft. ügyvezetőjének, Fehér Péternek, valamint a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. és a Törökszentmiklós Térségi Víz – Csatornamű Kft. ügyvezetőjének, Ács Imrének a megbízatása 2014. december 31-én lejár. Az előterjesztésben az szerepelt, hogy az ügyvezetők személyének kiválasztására pályázati eljárások keretében kerüljön sor oly módon, hogy mind a pályázatok benyújtási határideje, mind azok elbírálásának határideje 2015. január hónapra essen.
Annak érdekében, hogy a fenti cégek ügyvezetése 2015. január 1-jétől is biztosított legyen a tisztségek pályázati úton történő betöltéséig, az előterjesztő 2015. január és február hónapokra a Törökszentmiklós Térségi Víz – Csatornamű Kft. és a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezetői tisztségére Ács Imrét, a Törökszentmiklósi Logisztikai Kft. ügyvezetőségére pedig Turcsányi Andrást, a Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. strand és kemping üzletág vezetőjét javasolta. Miután Szabó Péter a Vízmű vezetésére kiírt pályázat elhalasztását kérte, több képviselő részvételével hosszas vita alakult ki, de végül a testület egyhangúlag megszavazta a javaslatot.

Szabó Péter pályázathalasztást kért

Szabó Péter pályázathalasztást kért

2013-ban az önkormányzat „Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése” címen pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Északi-alföldi Operatív Programhoz, amelyet az Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek talált. A pályázat alapvetően infrastrukturális fejlesztéseket tartalmaz, de kapcsolódnak hozzá különböző olyan elemek is, melyek a városrész lakosságának szemléletmódján igyekszik változtatni. Ennek része, hogy olyan közösségi rendezvények valósuljanak meg, melyek az ott élők jellemző társadalmi problémáin, a leszakadásuk legmarkánsabb tényezőin igyekszik javítani.
A fenti célok megvalósítása érdekében többek között szemétgyűjtési és portarendezési program, egészséges életmódra nevelő program, családi nap, közlekedés biztonsági nap szerepel a rendezvénytervezetben.
A pályázatban a közösségi rendezvények lebonyolítására az önkormányzat külső cégektől kért árajánlatot. Ezeket megvizsgálva és szem előtt tartva, hogy maximálisan az önkormányzat érdekei valósuljanak meg, kifejezetten az erre a célra létrehozott TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság megbízását javasolta az előterjesztés, amelyet különös tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot is adta a cég, a képviselők elfogadtak.

Elfogadta a testület az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület kérelmét is. Az egyesület 2010. óta bérli havi 52 290 FT- ért a Táncsics út 4. sz. alatti önkormányzati ingatlant, amelyet ma már csak raktárként használnak. A közeljövőben szeretnének átköltözni a Törökszentmiklósi Református Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanba, amelyen az Egyházközség jelentős mértékű felújítást hajtott végre, ők pedig vállalták a belső munkálatok elvégzését. Tagjai közreműködésével és lakossági, vállalkozói, önkormányzati segítséggel a munkálatok jól haladnak. Az Egyesület a humán erőforráson kívül elég jelentős anyagi forrást csoportosított át a felújításhoz.
A fentiek miatt kérelmükben a bérleti díj méltányossági alapon történő elengedését kérték, amelyre a honatyák rábólintottak, s a 2014. december 1-től 2015. február 28-ig terjedő időszakban az egyesület az ingatlant a felmerülő közüzemi díjak költségének viselése mellett díjmentesen használhatja. Így a bérleti díjból felszabaduló összeget az Alkotóház felújítási munkálataira tudják fordítani.

Fejes Ferenc szerint megoldható lenne az elkülönítés

Fejes Ferenc szerint megoldható lenne az elkülönítés

Döntés született három, jelenleg üresen álló önkormányzati ingatlan bérleti ügyében.
Az Almásy út 69. számú ingatlant, az egykori bölcsőde legrégebbi épületrészét – amely nemrég kollégiumként is működött – a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola az „Újra tanulok!” Kiemelt projekt keretében indított Hulladékválogató és feldolgozó képzés eredményes lebonyolításához vette volna igénybe 2014. december 17-től 2015. március 06-ig. Ezt a kérelmet, miután ebben az épülettömbben működik a Fogyatékosok Nappali Intézménye, annak ellenére, hogy Fejes Ferenc képviselő szerint megoldható lenne az elkülönítés, a testület kis többséggel elutasította.
A Bethlen G. út 2/b. szám alatt lévő ingatlant, az egykori halas üzletet egy magánember veszi ki, aki alapító tagja a „Segíts, hogy segíthessünk!” nevű civil társaságnak, amely kizárólagosan karitatív tevékenységet folytat. A mások által felajánlott ruhanemű, bútor és háztartási eszközök tárolása és begyűjtése, valamint a rászorulóknak való szétosztása a tevékenységük. A komfort nélküli, sem szociális blokkal, sem fűtéssel, sem hideg vizes ellátással nem rendelkező volt üzlethelyiséget 2014. december 23- tól 2015. december 24-ig 3.997,-FT/hó + ÁFA díjért használja majd.
A Kossuth L. út 112. szám alatt lévő 5-ös és 6-os ingatlant, amelyben irodák, raktárak vannak, 787,-FT/hó + ÁFA díjért határozatlan időre a Törökszentmiklósi Városi Óvodai Intézmény kapta meg. Az épületben az éppen nem használatos, de még ki nem dobandó eszközeiket, bútoraikat szeretnék tárolni.

Nem volt könnyű határozni a város tulajdonában lévő agyagbánya jövőbeni sorsát illetően. Az önkormányzat a bányát a bezárásra ítélt téglagyárral együtt a 90-es években vásárolta meg. Az utóbbit idővel megvette a Referencia Kft., a bányát azonban nem, vállalva a működtetés költségeit, csupán üzemeltette azt. A kft. azonban beszüntette a veszteséges termelést a téglagyárban, így a bányászai tevékenységgel is felhagyott.
Az új szituációban az önkormányzatnak két választási lehetősége volt:
1, Bezárni a bányát, ami az ezzel járó költségek miatt minimálisan azonnali 3 000 000 Ft+ÁFA azonnali kiadással járna.
2, A bánya további működtetése öt évre szólóan, ami 2 300 000 Ft kiadást jelentene, amelyből 1 200 000 Ft + ÁFA lenne az azonnali fizetési kötelezettség, míg 1 100 000 Ft folyamatosan, időarányosan felmerülő költség lenne.
Amellett, hogy ez utóbbi variáció anyagilag is kedvezőbb, egyéb érvek is szóltak mellette. Bár a jelenlegi gazdasági helyzet nem kedvező, nem lehet annak lehetőségét kizárni, hogy a helyi előállítású téglára újra igény jelentkezne. A bánya hulladéklerakó céljára vagy tározószigetelésre kiválóan felhasználható. Az M4-es út építői megkeresték az önkormányzatot, hogy nem kizárt, megfelelő keverés után az itteni agyag műtárgyépítésnél felhasználható lesz.
Mindezek alapján a képviselő-testület a bánya következő öt esztendős fenntartása mellett tette le a voksát, így a bánya egyelőre nem zár be.
Csak felerészben került sor a média szolgáltatási szerződések megkötéséről szóló határozatok elfogadására.
A 2015. január 1-től 2015. december 31-ig terjedő időre megkötött szerződés szerint Rádió Horizont Kft. hetente egy alkalommal Önkormányzati Magazin címmel pártatlanul és hitelesen tájékoztatást nyújtó legalább 40 perces műsort szerkeszt a képviselő-testület és a polgármesteri hivatal aktuális munkájáról. A magazin sugárzására minden héten, pénteken 1420-tól kerül sor, amelyet a rádió szombatonként 1420 perckor és hétfőn 1420 perckor megismétel. Emellett külön díjazás nélkül gondoskodik a közérdekű közlemények lakosság számára történő közvetítéséről.
A rádiót szolgáltatásokért évente 3.360.000 Ft+ÁFA szolgáltatási díj illeti meg.
Ugyancsak 2015. január 01-től 2015. december 31-ig terjedő időre kötött szerződésre vonatkozott előterjesztés az önkormányzat és a Filmvarázs Stúdió Kft. (T1TV). között. A szerződés tartalmát azonban sem a Pénzügyi és Városfejlesztési, sem az Oktatási és Kulturális Bizottság nem tartotta megfelelőnek, így a testület úgy döntött, az eddigi szerződést január 31-ig meghosszabbítja, addig új szerződéstervezetet kell megfogalmazni.

Serfőző István a munkáltató felelősségét is vizsgálná

Serfőző István a munkáltató felelősségét is vizsgálná

A Magyar Államkincstár a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által 2012. évben igénybe vett központi költségvetésből származó támogatások és hozzájárulások elszámolásának szabályszerűsége tárgyában ellenőrzési eljárást folyatott le, amely lezárásaként az önkormányzatot – 45.793.260,- Ft jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére, valamint 4.169.723,- Ft igénybevételi kamat, tovább késedelmi kamat megfizetésére kötelezte.
Az Államkincstár az ellenőrzési eljárás során megállapította, hogy a látogatási és eseménynaplók kitöltése vezetői utasításra úgy történt, hogy a tényleges ellátottakon túl olyan ellátottakat is feltüntettek, akik az adott napon intézményi szolgáltatást nem vettek igénybe. A rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelése alapján az ellenőrzést végző szerv az ilyen tartalmú normatíva igénylést alátámasztó okiratokat teljes egészében valótlannak minősítette, és erre alapítottan hozott határozatot a támogatások és járulékai visszafizetésére.
A tények felvetik annak lehetőségét, hogy a nem jogszabályszerű normatíva igénylés során bűncselekmény elkövetésére is sor kerülhetett. A büntetőeljárásról szóló törvény szerint hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményről – ha az elkövető ismert, annak megjelölésével – feljelentést tenni. Ennek értelmében Markót Imre polgármester javasolta az ügyben feljelentés megtételét ismeretlen elkövetővel szemben.
Fejes Ferenc képviselő megkérdezte, mi indokolja a feljelentést, hiszen az már tavaly megtörtént az igazgató ellen. Markót Imre polgármester válaszában rámutatott, az a feljelentés 2011-re vonatkozott, a MÁK mostani megállapításai és követelése viszont 2012-re vonatkoznak. Serfőző István ezt kiegészítette azzal, hogy nemcsak az intézmény igazgatójának felelősségét kell vizsgálni, hanem az ellenőrzési jogkörrel felruházott, de azzal nem élő munkáltatóét is.

Pásztor

(Az utolsó témához kapcsolódó, „Mégsem marad el a számonkérés?” című cikkünk linkje lent, a hozzászólásokban található – szerk.)


Megosztás

4 hozzászólás

 • Józsi says:

  Pataki Csaba Úrnak mondanám , hogy ideje lenne elkezdeni , hogy ne adjanak valakiknek „” Alanyi jogon ” jutalmat azért mert a „” nyóc év „” ből 6-7 hónapot jól dolgozott !! Hét év hat hónapot pedig „” uralkodott „”” amiért meg is kapta az Áder Jánostól az ÉRDEMTELEN kitüntetést ! Igaza van Markóth Imre polgármester úrnak ! No meg azoknak a többségi szavazóknak akik októberben „” megköszönték „” Juhász Enikőnek az elmúlt „” Nyóc évet „”” ! Remélem Ön mint díszpolgára városunknak szót fog emelni azért is minden szinten , hogy az elsikkasztott 51 millió és a többi eltűnt pénz is vissza kerüljön JOGOS TULAJDONOSÁHOZ A V Á R O S -hoz . A három kártékony fideszes képviselőn kívül kívánom a többi JOBBIK-os képviselőnek és Serfőző képviselőnek , hogy TOVÁBB A TISZTESSÉG ÉS BECSÜLET ÚTJÁN A VÁROSÉRT !
  Az olyan képviselő aki meg lelkiismeret furdals nélkül feltudta venni a 4 órás országgyűlési képviselősége után a végkielégítést ANNO , és az „”elmúlt nyóc „” évben esztelenül kiszolgálta a BUKOTT polgármester asszonyt az szerényebben tegyen fel még kérdéseket is !!! Ön örüljön a másik két párttársával , hogy egyáltalán beülhetnek abba a terembe amiben eddig a saját zsebüket tömték .SZERÉNYSÉG ÉS ÖNKRITIKA URAIM !!! Bár önök ezeket a szavakat úgysem ismerik !!

 • Papa says:

  Szabadul a Fehér klántól a hivatal. Épp ideje.
  Miért a feljelentés? Mert párttársad odaadta a vezetést a barátnőjének, aki csalt, lopott, sikkasztott és okiratot hamisított. Talán ott is FB tag vagy és még hány helyen a nagy tudásoddal? Csupán azért kérdem, mert esetleg mint FB tag, Te is a bűnösök között lehetsz vagy kiderül olyan dolog amiben érintett vagy? /Emlékszel hamis vallomás aláíratására?/.
  Nem ellenőrizted a közpénzt, csak felvetted az FB tagság után járó díjat ott is csak most a FIDESS színeiben.
  Mikor kisgazda voltál Szegő János nem csinált ilyet emlékszel rá?
  Ne aludj azért nyugodtan volt főnököddel együtt.Tudod ilyenkor mindenkit előszednek vagy így, vagy úgy.
  Álommentes éjszakákat kívánok neked.

  • Józsi says:

   Papa !! Tökéletesen látod a dolgot ! Csak akinek írtad annek a tudatáig ez sajnos nem jut el ! A titulus és a pénz az eljut az agyáig de onnan már szelektív az értelmi szintje ! Már az első ( alakuló ) testületi ülésen fontosnak akarta magát feltüntetni ( ezt szokta meg a zelmúlt nyóc év alatt ) és hivatkozott az igazgató- helyettesi pozíciójára és valami oktatási kinyalt pozicióra amit önerőből soha nem ért volna el csak krémes szájjal , de már az első ülésen is csak a církusz volt neki a fontos !!!
   Remélem , hogy a „” zelmúlt nyóc év „” harácsolás után most már a felelősségre vonás és elszámoltatás sem marad el , nem csak neki hanem a másik két BUKOTT jobb oldalinak sem !!!!

 • Pásztor Gábor says:

  „Mégsem marad el a számonkérés?” http://www.serfozoistvan.hu/szemtolszembe/megsem-marad-el-szamonkeres/

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés