Így gazdálkodik Törökszentmiklós 2020-ban

Közzétéve ekkor: 2020 február 28. 9:00

Pásztor Gábor

A képviselő-testület február 27-én tárgyalta meg és fogadta el a város 2020. évi költségvetését. A számok és arányok azt érzékeltetik, hogy a gazdálkodás évről évre nehezebb, egyre kevesebb jut a település fejlesztésére. Ennek ellenére egyelőre a legsürgősebben megoldandó feladatokra, a legégetőbb beruházásokra, felújításokra az idén  is lesz fedezet.

Ez évben Törökszentmiklós 5.554.788.807 Ft bevétellel számolhat. Ez az összeg 7,28%-kal kevesebb a tavalyinál és 18,85%- kal a tavalyelőttinél. Még fontosabb mutató, hogy míg 2018-ban a bevételek csupán durván 48%-át vitték el a működési kiadások (óvodák, bölcsőde, Ipolyi, polgármesteri hivatal, stb.), s a források 52%-át lehetett településfejlesztésre fordítani (beruházások, felújítások), most az előbbiek bő 60%-ot visznek el, a városra csak 40% jut.

A bevételt  a helyi adók emelésével lehetne növelni, mivel azonban az önkormányzat nem akarja a lakosság terheit súlyosbítani, a közhatalmi bevételek mértéke (helyi adók ) gyakorlatilag változatlan.  Igaz, ez kis mértékben évről évre növekedik, de ez az iparűzési adónak, a városban mindenkor jelen levő nagy cégeknek köszönhető. Érvényben maradtak az önkormányzati adórendeletekben biztosított kedvezmények: a rendelet továbbra is külön kezeli a lakatlan ingatlanok adózását, s megmaradnak a 70 év felettiek, a város külterületi részein lévő lakóingatlan tulajdonosok adókedvezményei is.

A környezetvédelemmel kapcsolatosan  az önkormányzatnak vannak elrendelt, kényszerűségből és önként vállalt feladatai.

Tovább folyik a volt Vegytek telephelyen visszamaradt felszín alatti szennyeződéssel kapcsolatban elrendelt kármentesítés, ami pályázati támogatásból valósul meg.

Nem várt feladat a törökszentmiklósi szennyvíztelepen, a korábbi szolgáltató által hátrahagyott szennyvíziszap elszállítása/elszállíttatása. Ez a 2014 előtti városvezetés önként vállalt feladata és kötelezettsége volt, de megoldatlanul maradt. Annak érdekében, hogy a jelenlegi önkormányzat a szennyvíziszapot szabályszerűen tudja elhelyezni, annak mintavételezése vált szükségessé. Ezt el is végeztették, s a vizsgálat megállapította, hogy a komposzt mezőgazdasági területre történő kihelyezésre alkalmas. Az önkormányzat megállapodott egy mezőgazdasági vállalkozóval az elszállításról, ő azonban később elállt a szándékától. Jelenleg egy új vállalkozó keresése folyik, aki kiszállítja a szennyvíziszapot hasznosítás (trágyázás) céljából  földterületeire.

Nem marad el idén sem a földi és kémiai szúnyoggyérítés, amelyre a képviselő-testület 4.000.000 Ft-ot szánt, s szükség esetén csatorna- partok, árokpartok, használaton kívüli területek és ingatlanok rovar- és rágcsálómentesítésére is sor kerül, melynek tervezett költsége 200.000 Ft

A város közterületein lévő fás szárú növények szakszerű gallyazására, valamint fakivágására az önkormányzat külsős vállalkozót bízott meg. Ismerve a szolgáltatás, továbbá az 2019. évben felmerült fakivágási/gallyazási megbízások költségeit, a feladatok ellátására 6.000.000 Ft-ot tervez a város.

A kóbor ebek befogadásához, a velük kapcsolatos feladatok ellátásához eszközök, anyagok szükségesek,  ez állatorvosi költségekkel, kábító fegyver javítási és fenntartási költségeivel jár. Ezekre 4.120.000 Ft fedezetet irányzott elő az önkormányzat.

Külön fejezetet érdemel a hulladékgazdálkodással, illegális hulladékképződés visszaszorításával kapcsolatos feladatok megvalósítása. A „Hulladék kommandó” működtetésére tervezett költség 500.000 Ft. Az érdekeltségi jutalom biztosítására (a bizonyítékkal szolgáló bejelentőknek) előirányzott  összeg 250.000 Ft. Kamerák kihelyezésére  4 128 770 Ft-ot terveztek. Az illegális hulladéklerakást tiltó, tájékoztató táblák további kihelyezésére, illetve a meglévők pótlására és javítására tervezett költség összege 250 000 Ft.

A szociális és gyermekjóléti támogatások a 2019. évi tény adatok figyelembe vételével lettek megtervezve.

Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések

Az EU jelenlegi tervezési ciklusában (2014-2020) a korábbi években elkezdett fejlesztéseink legtöbbje megvalósult. Néhány projekt esetében azonban az előkészítés elhúzódása miatt a kivitelezés később tudott elkezdődni, így az év első felében ezek még folytatódnak

Derogációs szennyvízelvezetés és tisztítási projekt megvalósítása

A derogációs kötelezettség teljesítésére az eljárást lezáró döntés 2017 tavaszán született meg, míg a szerződéskötésre csak 2017 májusában került sor. A kivitelező 2017 novemberében elkezdte a munkát. 2018 tavaszán Óballán, Surjányban, és végül Szakállason is elkezdődött a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése. 2018 nyarán megvalósulhatott az Almásy úti csatornaszakasz építésének nagyobbik része, 2019-ben a projekt részeként felújítottak több városi csatornaszakaszt. 2019 végén elindulhatott az új bővített rendszer féléves próbaüzeme. Várhatóan 2020. június végére le is záródik a teljes projekt kivitelezése

A törökszentmiklósi csapa- dékcsatorna hálózat fejlesztése

A pályázat keretében a Vásárhelyi Pál utcai burkolt csatorna vált zárt csatornává, illetve egy tehermentesítő ág épült ki a Templom utcában a Bicskás-tóig. Az építési munkák 2019 szeptemberére készültek el. Jelenleg a projekt zárása van folyamatban.

Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése

A projekt keretében a volt VEGYTEK-telephelyen egy új csarnok épül. A térvilágítás és a burkolatok is megújulnak, bővül a parkoló. Az irodaépület, a porta, a volt laborépület energetikailag felújul, szociális helyiségek kerülnek kialakításra. A projekt megvalósítása 2020. augusztus végére várható.

Zöldfelület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában

A pályázat segítségével tervezte az önkormányzat a piac felújítását, illetve a Vásárhelyi Pál utca Táncsics Mihály utcától a tűzoltóságig terjedő szakaszának részleges megújítását. A célkitűzések között szerepelt a rendezett, kulturált piac kialakítása, amely az üzemeltetőnek segítséget nyújt a szolgáltatások javítására. A parkolók visszakapták eredeti funkciójukat, és a Vásárhelyi Pál utcai zöldfelület is felújításra került. Jó ütemben haladt az építés, így 2019. ősszel megnyílhatott a felújított, kibővített piac. Jelenleg a projekt zárása van folyamatban.

Kiemelt tervezési feladatok 2020.

A város az újratelepítésének 300. évfordulójára készül. Ehhez kapcsolódóan több kiemelt terület fejlesztésére szeretne az önkormányzat sort keríteni.

Az Alatkai úti közterület rendezés tervezése. Galambos park, Alatkai út, Vásárhelyi Pál utca

A városközpont rendezés tervei. (Városház udvar, kollégium udvar, Kossuth utca)

A volt mozi („Lukács mozgó”) felújítás koncepcionális terve.

Az Almásy út rendezésének koncepcionális terve.

A volt „PIRAMIS” koncepciós terve. A korábbi projekt nem kapott támogatást, új koncepciót, fejlesztési tervet kell készíteni, amely figyelembe veszi a rendelkezésre álló forrásokat.

Beruházási kiadások

Rekortán pálya létesítése

A képviselő-testület 2018. évben döntött, hogy a Vásárhelyi Pál utcai sportpályát rekortán burkolattal látja el. A támogatási kérelem sikeres volt, azonban a kivitelezéshez szükséges források maradéktalanul nem álltak rendelkezésre, így a fejlesztés megvalósítása 2020. évre át lett ütemezve. A beruházás megvalósításában segít a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) pályázatán elnyert 35 millió forint, amihez 30%-os önerőt kell biztosítani.

Városháza udvarfelújítás I. ütem, Emlékműállítás

Törökszentmiklós  újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából tervezett programsorozat részeként került a költségvetésbe az emlékmű állítás előkészítése, tervezésére, illetve a Városháza udvarfelújítás első üteme, amely az idén megindul, de befejezésére csak jövőre kerül sor.

Közvilágítás korszerűsítése LED-es technológiával

Az önkormányzat sajáterős beruházása, amely 400 millió forint hosszú lejáratú hitelből valósul meg.

Közmunkához kapcsolódó gépjármű beszerzés

Az eddig használt gépjármű műszaki érvényessége lejárt, gazdaságos felújítása már nem lehetséges, ezért szükséges egy biztonságos használatra alkalmas gépjármű beszerzése.

1.sz. Idősek klubja /Almásy 23/ személyzeti WC-ben kézmosó kialakítása,    2.sz. Idősek klubja /Bartai u. 1./ akadálymentesítése

EGYMI gázkazán csere

Az EGYMI épületben jelenleg csak termálvizes fűtés található, s mivel tavaly komoly fűtési problémák adódtak, szükségessé vált  a régi elavult gázfűtéses rendszer működőképessé tétele.

Aranykapu /Arany J. u. 22./, Napraforgó /Kossuth L. u. 21./, Tulipánkert /Hunyadi u. 14./ Tagóvoda ivókúttal való felszerelése

A Nyitnikék /Damjanich u. 23./ Tagóvodában kerítéscsere folytatása

Az Ipolyi Arnold Közművelődési Központ. térvilágításának megújítása

7 db térvilágítási álló lámpatest cseréje.

Az Ipolyi Arnold Közművelődési Központ üvegtermében a laminált padló PVC padlóra történő cseréje

Sószóró felépítmény beszerzése

Az önkormányzati udvarból piachoz vezető lépcső és lejáró burkolás

Felújítási kiadások

A Hársfás utca felújítása (Táncsics – Győrffy)

A Táncsics és a Wesselényi utca közötti szakaszt pályázati pénzből lehet felújítani, onnan a Győrffyig  önkormányzati saját erőből. 

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje Intézmény főzőkonyhájának felújítása

Tejkonyha, húselőkészítő, és húshűtő helyiség kialakítása, néhány belső nyílászáró cseréje.

A bartai Népház kerítésének és melléképületének felújítása

A volt kéttantermes hajdani iskolát tavaly feljították, de nem vehető használatba, mert  a romos állapotú kerítés és melléképület életveszélyes.

A városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása, tisztítóaknák kiépítése

Az óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata

Járdafelújítások

A tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása

Az I. sz. Idősek klubja /Almásy 23/ épülének  utcai homlokzatának felújítása

A bölcsőde épületének felújítása

A Napfény /Bajcsy Zs. u. 9./, Napraforgó /Kossuth L. u. 21./ Tagóvoda udvari burkolatcseréje

A Törökszentmiklósi Ipolyi Közművelődési Központ és a Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény tetőszigetelésének folytatása

Önkormányzat épületén tetőcsúcs bádogozás cseréje

Vásárhelyi út és a Bartók B. utca kereszteződéséhez csapadékvíz elvezető kiépítése 50 m hosszan

A Kossuth tér öntözőrendszerének felújítása, burkolat felújítás

A Lukács Mozgó épület villamos hálózat felújítása

Forrás: Költségvetési rendelet, Költségvetés melléklet

Szemtől Szembe


Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés