Dióhéjban Törökszentmiklós környezetvédelmi helyzetéről

Közzétéve ekkor: 2018 november 30. 9:52

Pásztor Gábor

A november 29-i testületi ülésen tájékoztatót vitattak meg és fogadtak el a képviselők Törökszentmiklós környezetvédelmi helyzetéről. Az előzetesen elkészült írásos anyag elemezte és értékelte a város és környezete állapotát, ismertette a védelem érdekében eddig tett lépéseket, és vázolta a további feladatokat.

Az alapos és részletes beszámoló elsőként az egészségre talán leginkább ható levegőtisztaságot tette vizsgálat tárgyává. Bár a város területén a széllel, csapadékkal, a járművek sárfelhordásával járó porszennyeződés folyamatos, ami rontja a levegő minőségét, a város földrajzi elhelyezkedéséből, a domborzati nyitottságából és az átlagos szélerősségből adódóan a levegőben lévő szennyezőanyagok gyorsan elhagyják a város légterét. A porszennyeződésen az önkormányzat az  utak mentén, a belvárosban fásítási akciók szervezésével igyekszik javítani.

A komolyabb és időnként nehezebben viselhető problémát az ipari tevékenységből származó, illetve lakosság- légszennyezés okozhatja, bár az utóbbi időben mindkét téren sokat javult a helyzet. A városban sajnálatosan tapasztalható  ipari termelés mérséklődésével jelentősen kisebb lett az üzemek légszennyező anyagkibocsátása. A településen mért összes szennyezőanyag-kibocsátás az elmúlt tíz évben csökkenést mutat. Törökszentmiklós közigazgatási területén 306 db telepengedéllyel rendelkező és/vagy regisztrált vállalkozás működik, melyek közül mindössze egy vállalkozásra érkezett panaszbejelentés.

Ez az Öntöde, amely működése során időnként lakosságot zavaró jellegzetes bűzt bocsát ki. A Jász-Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya ellenőrzése során megállapította, hogy a panasz helytálló, s kötelezte az üzemet intézkedési terv készítésére, amelynek tartalmazni kellett a lakosságot zavaró bűzterhelés megszüntetése érdekében bevezetendő módszerek részletes ismertetését. Egyidejűleg az üzemre levegőtisztaság-védelmi kötelezettségszegés miatt bírságot szabott ki.

A lakossági eredetű légszennyezések között a kerti hulladékok nyílt téri égetését, valamint az állattartási eredetű bűzhatásokat kell említeni. Mindkét vonatkozásban egy-egy eljárás indítására került sor, a vonatkozó rendelet szerint az érintetteket felszólította a hatóság a jogsértő tevékenység megszüntetésére, elmulasztása esetén 100 000 forintig terjedő bírság szabható ki.

Egészségügyi szempontból az ivóvízminőség általában jónak mondható, de a – Törökszentmiklós, Táncsics M. u. 25. sz. alatti közkifolyóhoz tartozó hálózatszakaszon, – Törökszentmiklós – Surjány ivóvízhálózatán, a hálózatba menő vízmintavétel helyén, – Törökszentmiklós – Óballa ivóvízhálózatán, továbbá a Fő utca 36. szám alatti közkifolyónál, – Törökszentmiklós – Szakállas ivóvízhálózatán  kifogásoltság volt megfigyelhető, ezért a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-t  az ivóvízminőség megóvása, a lakosság egészségét nem veszélyeztető ivóvízzel történő ellátása érdekében végrehajtási eljárásra kötelezte. Ez megtörtént, a kontroll vizsgálatok alapján megfelelt az ivóvíz a minőségi követelményeknek és a rendeletben előírt határértékeknek.

A felszíni vizek védelmének érdekében 2017. áprilisában a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére jelezte, hogy Törökszentmiklós térségében a Szajoli-I. belvízelvezető főcsatornán szennyezést tapasztaltak, mely feltételezhetően a törökszentmiklósi szennyvíztisztító telepről származik. Mivel az ellenőrzés idején, az átlagostól lényegesen rosszabb minőségben bocsátott ki tisztított szennyvizet a szennyvíztisztító telep, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-t kárelhárításra és kármentesítésre, ill. bírság megfizetésére kötelezte. A hiba elhárítása megtörtént, a telep megfelelően üzemel, a kármentesítésre vonatkozó tanulmány elkészült.

Zajvédelemmel kapcsolatos eljárásra három esetben került sor. A  Bottyán J. út 51. szám alatti ingatlanon végzett gépjármű javítási és karbantartási tevékenységre vonatkozó eljárás  folyamatban van. A Törökszentmiklóson megépített Tanuszoda  jelenleg próbaüzemben működik. Panaszbejelentés érkezett a folyamatos hangos, zavaró zúgó zajkibocsátással kapcsolatban. A polgármesteri hivatal  vizsgálata megállapította, hogy a  létesítmény a vonatkozó zajkibocsátási előírásoknak nem felel meg, ezért a szükséges zajcsökkentési intézkedések megtételére kötelezte az üzemeltetőt.

Az Öntödével kapcsolatosan is lakossági panaszbejelentés érkezett a szakaszos jelleggel, jellemzően az esti időszakban tapasztalható hangos, zavaró zajkibocsátással kapcsolatban. Az önkormányzat hatósági ellenőrzéseket végzett, végeztetett, az Öntödét több alkalommal a  zajterhelés megszüntetésére, a szükséges intézkedések elvégzésére szólította fel. Ezen intézkedések, úgy tűnik egyelőre, eredményesek voltak, ugyanis a korábbi panaszosok egy idő óta már nem hallják az öntödei esti, éjszakai zajokat.

A hulladékgazdálkodás többrétű feladatának döntő részét a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. végezi. Hatásköre kiterjed a települési nem veszélyes szilárd hulladékokra, azonban a folyékony, illetve veszélyes hulladékok kezelése nem feladata.  A hulladék összegyűjtését a település belterületi útjai, utcái mentén végzik kukás-konténeres és zsákos rendszerben. A városban 27 db 3 frakciós (papír, üveg, műanyag) szelektív hulladékgyűjtő sziget került elhelyezésre. A szigetek folyamatos ürítése és tisztántartása, valamint azok üzemeltetése a kft. feladata, amely egyben folyamatosan regisztrálja a szigeteken elhelyezett illegális hulladékokat. Ennek visszaszorítása érdekében az önkormányzat nappali és éjszakai ellenőrzéseket végez a városi polgárőrség bevonásával.

Évek óta problémát jelent  az illegális hulladéklerakók megjelenése, amelyek potenciális szennyező- és fertőzőforrások. A lakosság egy része a szabályozott elhelyezés helyett a hulladékot, az építési törmeléket, lomot a város elhagyott területein, szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett, vagy a városszéli utak mentén rakja le. Évente átlagosan 380 tonna hulladék kerül illegálisan közterületekre, erdőkbe, utcákra, terekre, zöldfelületekre. Ennek begyűjtése és elszállítása tetemes költséget jelent éves szinten. A mezőőrök, közterület felügyelők sűrűbben járőröznek a területen, de tettenérésre eddig nem került sor. A hulladék lerakását a környék beépítetlensége miatt a lakosok nem akadályozzák meg, nincs bejelentés a környezetszennyezésről.

Az illegális hulladék összegyűjtését  az önkormányzat  az eddigiekben megoldotta, de az utóbbi időben a gond egyre nagyobb méreteket ölt, s a teljes terület megfigyelésére, őrzésére sajnos nincs lehetőség. Ezért szükségessé vált egy Hulladékgazdálkodási koncepciós terv kidolgozása, s egy jövőbeni „hulladékkommandó” létrehozása, mely civil és hatósági szervezetek együttműködésén alapulna.

Az önkormányzat rendelete értelmében az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladékot a közszolgáltatótól beszerezhető, biológiailag lebomló, emblémás zsákba köteles elhelyezni. A zsákos zöldhulladék házhozmenő rendszeres gyűjtésének megszervezéséről és lebonyolításáról évente 10 alkalommal a szolgáltató gondoskodik. A képviselő-testület 2018 novemberében úgy döntött, hogy az eddigi, gyűjtőjáratonként 1 darab (összesen 10 db) biológiailag lebomló emblémás zsákon túl további 10 darab zsákot biztosít térítésmentesen az ingatlanhasználók részére. A zöldzsákok hivatalos nyitvatartási idő alatt a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Törökszentmiklós Puskás F. út 12. szám alatti működési helyén azonnal, a Törökszentmiklós Kertész út 10. szám alatt működő kisboltban pedig előjegyzést követően átvehetőek.

A csípőszúnyog elleni védekezés érdekében Szolnok önkormányzata  szerződést kötött a SZEMP AIR Légiszolgáltató Kft.-vel, amely Szolnok és társult településeinek  – köztük Törökszentmiklóson – területén csípőszúnyog gyérítést végez légi és földi kémiai módszerrel. A gyérítés konkrét időpontjait, az alkalmazandó gyérítési módot (technológiát), a gyérítésbe bevont területeket és azok nagyságát, a csípőszúnyogok rajzásának figyelembevételével szakértői csoport határozta meg. A gyérítés során felhasznált kémiai szerek kizárólag rovarokra vannak káros hatással, a környezetet nem károsítják. A védekezés megkezdésének feltétele a méhészek kiértesítése, melyre a helyben szokásos módon és médiafelületeken került sor.

Szemtől szembe

 


Megosztás

3 hozzászólás

  • Tigyi Józsefné Törökszentmiklós says:

    A zajvédelemmel és a levegötisztasági védelemmel, mint a körny védelem egy szeletével kapcsolatban is, az Elsőfoku Hatóságnak, mint Elsőfokú Környezetvédelmi Hatóságnak kiemelten fontos szerepe és felelőssége van . A zajjal, rezgéssel járó gazdasági tevékenységek üzemeltetői nagy százalékban elmulasztják törvény által előirt ilyen irányu bejelentési kötelezettségeiket megtenni, melyet az engedélyező hatóság gyakran nem vizsgál kellő körültekintéssel. Működési engedélyt ad pl. egy épületben végzendő tevékenységre, de a működés körülményeit nem rendezi, erről tájékoztatással nem szolgál az érintett szomszédoknak,ügyfeleknek. Igy előáll olyan helyzet, hogy az érintetteket elsősorban nem épületben zajló tevékenység, hanem annak – engedélyező dokumentumban fel nem tüntetett – járulékos műveleteit kisérő zajhatás terheli a szükségesnél és engedélyezettnél jóval nagyobb mértékben /beszállitások, gépjárműparkolások …/. Panaszbejelentéseiket sajnálatos módon nem minden esetben kezelik az elvárható körültekintéssel, a jogszabályi feltételek megfelelőségének és betartásának ellenőrzése kapcsán. Ennek következtében az az átörökölt, érdeksértő szemlélet, miszerint egy vállalkozó telephelyén azt csinál amit akar, meglehetösen elterjedt és elfogadott magatartás a településen. Az én meglátásom szerint a helyi környezetvédelem gyakran csak tehetetlenül sajnálkozik a megtörtént, lakosságot károsan érintő események bekövetkeztén, de hatékony intézkedést nem tesz ezek megszüntetése, elkerülése érdekében. Valószinű kényelmesebb szemethunyni, mint egy objektiv döntést hozni és aszerint következetesen eljárni. Fontosnak tartanám olyan települési környezetvédelmi intézkedési terv kidolgozását és elkészitését, melyet előzetesen lakossági fórumon /fórumokon /megvitatnának, határidők, végrehajtásért felelősök megjelölésével. A környezetvédelmet a lakosság szerves életfomájává kell tenni, de ezt személytelenül, iróasztal mellől rendelkezve, / a valós problémák megkerülésével, azokra vonatkozóan megoldási javaslat, konfliktushelyzet felvállalása és rendezése nélkül / egyetlen hatóság sem tudja megoldani. Eredményre vezető megoldás csak részekre bontottan, apró léptékkel haladva, konkrét formában megjelölve, a vonatkozó törvényi előirások szem előtt tartásával várható . Sajnos nem vagyok meggyőződve arról, hogy a mindenkori városvezetés ezt e rá háruló óriási munkát és felelősséget a helyén kezelte és kezeli.

  • Kovács József says:

    Ebből a cikkből nekem úgy tűnik, hogy nem esett szó a város legnagyobb környezetvédelmi problémájáról, a volt VEGYTEK telep működésével összefüggő talajszennyeződésről.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés