Az idén több jut beruházásra és felújításra Törökszentmiklós költségvetéséből

Közzétéve ekkor: 2024 március 2. 9:34

Pásztor

Február 29-én, csütörtökön megtárgyalta és elfogadta a képviselő-testület Törökszentmiklós 2024. évi költségvetését. A város az idén 8.664.718.110 Ft-ból gazdálkodik, melynek jelentős részét a kötelező és önállóan vállalt önkormányzati feladatok ellátására kell fordítani. A feladatellátás személyi és  tárgyi feltételei adottak.

Ugyanakkor azonban a tavaly elnyert európai uniós pályázati összegeknek és egyéb bevételi forrásoknak köszönhetően az elmúlt évekhez képest jóval több pénz jut ez évben beruházásra, felújításra, közterületek karbantartására,  zöldterületek ápolására és egyebekre, amelyek élhetőbbé teszik a települést. Míg az önkormányzat összes előirányzatának 63,60 %-át teszik ki működési célú kiadások, a források 35,34 %-át lehet beruházásra, felújításra fordítani. A maradék 1,06 %-ot a finanszírozási kiadások teszik ki.

Beruházások:

Március végétől vár a kondipak

Március végétől vár a kondipark

Kondiparkok  létesítése – Tavaly év végén született döntés arról, hogy az önkormányzat  a város két pontján  kondicionáló eszközöket telepít. Ennek megfelelően a Kossuth Lajos út 9/B alatt 25 m2-en 5 eszközt,  a Szemere Bertalan utca zöldterületén pedig 70 m2-en 7 eszközt tartalmazó kondicionáló park létesül. A sportolni vágyók remélhetőleg már március végén birtokba vehetik a létesítményeket.

Közvilágítás bővítése Óballán – Lakossági igényként merült fel, hogy a Fő utcán szükséges lenne a közvilágítási hálózat bővítése. Egy előző év végi döntés alapján már sor is került egy új lámpa kihelyezésére.

A Batthyány utca 139. telek közműellátása – A megépült bölcsőde már 2021.ben benyújtotta elektromos csatlakozási szándékát, amelyre 2022-ben érkezett meg az áramszolgáltató tájékoztatója. Ugyanezen évben sor került a hálózatfejlesztési hozzájárulás kifizetésére és a végleges csatlakozás dokumentációjának benyújtására. Mindezek ellenére adminisztrációs akadályok miatt a végleges kapcsolódás nem történt meg, de remélhetőleg a bölcsőde közműhöz való csatlakozására az idén már sor kerül.

Az Ipolyi KK rákötése a termálfűtési rendszerre – Már a rendszer kiépítését követően felmerült, hogy az IKK-t rá kellene csatlakoztatni, de akkor a csökkenő energia árak alapján nagyon hosszú idejű lett volna az önerős beruházás megtérülése. Az emelkedő árak viszont belátható közelségbe hozták a befektetés megtérülését. Ezért ebben az évben az önkormányzat betervezte a termálvezeték kiépítését és az intézmény rácsatlakoztatását a rendszerre.

A tagóvodák útburkolat cseréje, udvari játékok vásárlása – Néhány éve a NÉBIH előírásai alapján felmérte az önkormányzat a tagóvodák udvarain a járdákat és útburkolatokat,  azokat balesetveszélyesnek ítélte, rövid időn belüli felújításukat írta elő. E célra az önkormányzat uniós pályázatot nyújtott be, amely nem lett sikeres, önerőből pedig erre nem futotta. Az idén viszont ütemezetten megkezdődhet a beruházás. Mivel néhány udvari játék is megérett a cserére, az udvarok felújításával párhuzamosan újak beszerzésére és telepítésére is sor kerül.

Közvilágítási hálózat bővítése  az Alkotás utcában és Béla király úton,      A rekortán pálya zárt kerítése másodi ütemének megvalósítása,     Kisteherautó vásárlása karbantartási feladatok ellátására,     Karácsonyi díszvilágításhoz díszek, gömbök, fényfüzérek vásárlása

Felújítások:

Az Almásy úti óvoda termálfűtési rendszerhez való csatlakoztatása – Az Aranyalma tagóvoda mellett fut a termálrendszer gerincvezetéke, így egy szakaszoló akna és 2×80 m távvezeték építésével az intézmény hőközpontjáig eljuttatható a termálvíz, amely biztosítja az épület fűtését. Ehhez a gépészet átalakítására, szabályozás kiépítésére van szükség.

A Hermann O. úti óvoda termálvezetékhez való csatlakoztatása – A Százszorszép tagóvoda mellett fektették le a termálrendszer gerincvezetékét, így 2×10 m  távvezeték kiépítésével az óvoda hőközpontjáig juttatható a termálvíz, amely telepített hőszivattyúkon keresztül biztosíthatja az intézmény fűtését. Ehhez a gépészet átalakítására, szabályozás kiépítésére van szükség.

Járdafelújítások A Telekom tavaly év végén elkezdte az optikai kábelhálózat kiépítését a város  területén, ami többnyire járdafelbontással jár, amit a cég helyre is állít. Mivel a fejlesztés szinte az egész várost érinti, nem szerencsés az önkormányzat részéről nagyobb, összefüggő járdafelújításba kezdeni ebben az évben, mivel a beruházás keretében úgyis felbontanák a felújított járdaszakaszt. A Telekom beruházásában érintett utcákban azonban vannak olyan szakaszok, amelyeket nem érint a fejlesztés, de a járda nem megfelelő minőségű, ezért időszerű a felújítása. A költséghatékonyság érdekében a Telekom munkálataival párhuzamosan az önkormányzat elvégzi a szükséges felújításokat. Ugyanez történik a Telekom beruházásában nem érintett utcákban is.

A Dózsa György utca forgalmas első szakaszán, 273 m2-en ez már meg is történt.                                              A Kállay utcán a Telekom megkezdte a hálózat építését. Ez azonban nem érinti a teljes járdaszakaszt. Kb. 360 mjárda minősége szükségessé teszi az önkormányzat általi felújítását

A Szent István utcában már elkezdődött a munka

A Szent István utcában már elkezdődött a munka

A Szent István utca szakaszfelújítása –  A Szent István utca Deák Ferenc utca – Széchenyi utca közötti mintegy 215 méteres szakaszán a nyomvonal jelentősen megsüllyedt, baleset-veszélyessé vált a  burkolat. Ezért ezt a részt fel kell újítani. A kivitelező már megkezdte a munkákat.

A Szent László utca szakaszfelújítása – A Szent László utca Kossuth Lajos út és Szent László utca 52. közötti  megközelítően 622 méteres szakasza a megnövekedett teherforgalom miatt rossz minőségűvé, szabdalt felszínűvé vált, ezért felújításra szorul. A munka hamarosan beindul.

A Győrffy István utca szakaszfelújítása – A Győrffy István utca Vásárhelyi és Hársfás utca közti  315 m és szakasza nem megfelelő teherbírása miatt rossz minőségűvé, balesetveszélyessé vált, ami miatt fel kell újítani.

A Báthory utca felújítása – A 463 m hosszú Báthory utca útállaga végig erősen megromlott, ezért teljes egészében felújításra szorul. A munkálatok hamarosan megkezdődnek.

Kossuth téri csapadékvíznyelő létesítése – A volt Tavasz ABC melletti parkoló csapadék víz elvezetése nem megfelelő. A megoldás  egy vízgyűjtő beépítése és a csapadék víz a már meglévő elvezető hálózatba bekötése.

A Kossuth úti óvoda csapadék víz rákötése – A Kossuth úti tagóvoda épületének egyes csapadék víz levezetői nincsenek bekötve  az udvaron található zárt elvezetőbe. Az idén lehetővé válik ezek bekötése.

A Hermann O. úti óvoda szennyvízvezetékének felújítása – Az óvoda felnőtt mosdója és az udvaron lévő fordítóakna közötti betonvezeték szétcsúszott, ezért a csatorna teljes szakaszát át kell építeni. A felújításhoz a járólapot fel kell szedni, a betoncsövet PVC csővel kicserélni, majd a burkolatot visszaépíteni.

A régi víztorony felújítása – A régi víztorony állapotával kapcsolatosan egy statikai  szakvélemény már 1993-ban  beavatkozást javasolt. Az önkormányzat által 2023-ban megrendelt vizsgálat további állagromlást állapított meg, és azonnali felújításra tett javaslatot. A torony még megmenthető, egy különleges eljárással meg lehet állítani további romlását a város egyik szimbólumává vált építményének. Ebben az évben a műszaki beavatkozás kiviteli tervezésére kerül sor.

A Bajcsy Zs. úti óvoda tetőszerkezetének felújítása – Az épület tetőzetének faszerkezete elkorhadt, a cserép rossz állapotban van. Az intézmény évek óta küzd a beázással, amely csak a tetőszerkezet teljes cseréjével küszöbölhető ki.

Szilárd burkolatot kap az EGYMI parkolója

Szilárd burkolatot kap az EGYMI parkolója

Az EGYMI parkoló felújítása – Az új bölcsőde építésével elkezdődhetett a Szemere Bertalan utca és környezete rendezése. Ennek első lépéseként épült ki az utca a Toldi utcáig, és épültek parkolók az utca mentén. A következő ütemben az utca zöldfelületeinek és az EGYMI udvarának rendezésére kerül sor. Ebben az évben az EGYMI kavicsborítású parkolójának szilárd burkolattal való ellátását tervezi az önkor-mányzat.

A Petőfi úti bölcsőde udvarának felújítása – A játszóudvaron lerakott mű gyep nagyon elhasználódott, helyenként balesetveszélyes, ezért szükségesé vált cseréje. Erre 2022-ben az önkormányzat európai uniós pályázatot nyújtott be, amely azonban nem lett sikeres. Tavaly a fenti célra nem volt önerő, ebben az évben viszont megvalósulhat a játszóudvar felújítása. Az új műfüves burkolat 15 évre megoldást jelenthet. Az udvar felújításának részeként a mára elhasználódott, balesetveszélyes fából készült játékok cseréje is megtörténik.

Az I. sz. nyugdíjas klub (Almásy út 23.) szennyvízvezetékének, udvari térbetonjának felújítása.                    A III. sz. nyugdíjas klub (Kossuth út 251.) tetőszerkezetének felújítása,

A Bajcsy Zs. úti, Kossuth úti, Hermann O. úti, Hunyadi úti óvodák kerítésének felújítása

Európai  uniós forrásból megvalósuló fejlesztések:

Törökszentmiklós külterületi utak felújítása – Két külterületi dűlő felújítására nyújtott, be és nyert pályázatot az önkormányzat. Az egyik Szakállason a holt-Tisza-parti belterületi rész megközelítését segítő külterületi földút, a másik Surjánynál készül a város felé biztosítva a jó megközelíthetőséget. A projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre. Tavaly kiválasztották a szükséges szolgáltatókat, elkészültek a kiviteli tervek, Ez év első felében az önkormányzat szeretné kiírni a közbeszerzési eljárást és aláírni a vállalkozási szerződést a kivitelezésre.

Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson –A projekt célja a meglévő adottságokra épülő turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, digitális és funkcionális elérhetőségének javítása. Ennek keretében megújul a fürdő fogadóépülete ( komplex akadálymentesítés, energetikai felújítás, vendégfogadás feltételeinek kialakítása, vizesblokkok megújítása.) Megújul az épület körüli tér és zöldfelület, pihenőterasz alakul ki. Bútorzatcsere lesz, új parkoló kialakítására is sor kerül. 2025-ben zárul a projekt.

Zöldfelület komplex fejlesztése az Alatkai utcában – A fejlesztés a Galambos parkot érinti, ahol megújul a zöldfelület és a játszótér, amely árnyékolást is kap. Kiépül egy sétány és egy futókör, a területen térvilágítás lesz. Mesterséges dombok létesülnek, a mindennapos használatot, lebonyolítandó eseményeket állandó vizesblokk fogja segíteni. Kiépül 71 parkolóhely, amelyből kettő akadálymentesített lesz. Az erdős-fás területen  mászó erdő létesítése szerepel a tervekben.

Kardiológiai rendelő is lesz az EGYMI-ben

Kardiológiai rendelő is lesz az EGYMI-ben

Egészségügyi ellátás fejlesztése – A projekt célja az egészségügy alapellátás, a járó beteg szolgáltatások elérhetőségének javítása, minőségének növelése az eszközpark korszerűsítésével. A pályázat keretében sor kerül egy kardiológiai ren-delő kialakítására, a fizikoterápiás rendelő bővítésére, a tüdőgondozó akadálymentesítésére. A szükséges tervek elkészültek, jelenleg a beszerzés előkészítése folyik a kardiológia, belgyógyászat, sebészet,  nőgyógyászat, fizikoterápia, tüdőgyógyászat számára. A tervek között panoráma röntgen beszerzése is szerepel a fogászat számára.

A Földvári és Vásárhelyi utca egy-egy szakaszának felújítása – A pályázaton elnyert támogatásból a Földvári utca Dózsa György utca és az iparvágány közötti valamint a Vásárhelyi utca Táncsics –Ady Endre utca közötti szakasza újul meg.665 m hosszon. A Vásárhelyi utca melletti 33 férőhelyes parkoló új burkolatot kap.

Szemtől Szembe


Megosztás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .Hirdetés